ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΕΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ.

Τα κατολισθητικά φαινόμενα που πλήττουν το χώρο θεμελίωσης του οικισμού Χαλκείου και των πέριξ αυτού αγροτεμαχίων στο Δήμο Βόχας, μελετήθηκαν σε πρώτη Φάση, από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας του ΕΜΠ, το έτος 2005. Με βάση τις προτάσεις της έρευνας αυτής, υλοποιήθηκε με ευθύνη των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κορινθίας, γεωτρητικό πρόγραμμα, που περιελάμβανε την ανόρυξη πέντε (5) γεωτρήσεων συνεχούς δειγματοληψίας.

Πέρα από την ανόρυξη των ερευνητικών γεωτρήσεων για τη μελέτη των γεωμηχανικών χαρακτηριστικών και της στρωματογραφίας των σχηματισμών, στις υποχρεώσεις της εργολάβου εταιρείας ήταν η εγκατάσταση πιεζομέτρων και αποκλισιομέτρων για την παρακολούθηση των διακυμάνσεων της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και τον έλεγχο των πιθανών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός πλήρους υδρολογικού κύκλου, καθώς και εκτέλεση των αναγκαίων επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών. Για τις τελευταίες, από τους πυρήνες των γεωτρήσεων επελέγη σαν κατάλληλα δείγματα που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών που διατρήθηκαν.


dscf2604
dscf2673
img_1356
imgp3178
mixednew4
1/5 
start stop bwd fwdΗ τελική αξιολόγηση των δεδομένων από το γεωτρητικό πρόγραμμα, τις εργαστηριακές δοκιμές, τις μετρήσεις στα αποκλισιόμετρα και πιεζόμετρα, σε συνδυασμό με την λεπτομερή τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης ζώνης εκδήλωσης των αστοχιών, αποτέλεσαν το αντικείμενο σχετικού Ερευνητικού Προγράμματος, που ανατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο. Καθηγητή Δ. Ρόζο. Στόχος του ανωτέρω Ερευνητικού Προγράμματος ήταν η διατύπωση προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων, με αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εργασιών, ώστε στη συνέχεια να γίνει από εξειδικευμένο Γεωτεχνικό Γραφείο Μελετών, η διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων, η κοστολόγηση αυτών, η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης για τα έργα που πιθανόν θα επροτείνοντο.


Στα πλαίσια εκπόνησης της φάσης αυτής (Β’ ΦΑΣΗ) του Ερευνητικού Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση, σε τοπογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 1:2.000, το οποίο προέκυψε από μεγέθυνση τοπογραφικού διαγράμματος της ΓΥΣ, κλίμακας 1:5.000 (Παράρτημα I – ΧΑΡΤΗΣ Νο 1).
Με την ψηφιοποίηση του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος και σχετική επεξεργασία σε σύστημα GIS, παρήχθη ο μορφολογικός χάρτης (ΧΑΡΤΗΣ Νο 2), ο χάρτης μορφολογικών κλίσεων (ΧΑΡΤΗΣ Νο 3) και ο χάρτης διεύθυνσης μορφολογικών κλίσεων (ΧΑΡΤΗΣ Νο 4). Στον χάρτη πληροφόρησης (ΧΑΡΤΗΣ Νο 5), απεικονίζονται οι εδαφικές διαρρήξεις, οι θέσεις εγκατάστασης των ρωγμόμετρων και οι θέσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων.


xalki_aspectslope
xalki_geo
xalki_morfo
xalki_pliro
xalki_slope
1/5 
start stop bwd fwd

Στην παρούσα έκθεση, πέρα από τους ανωτέρω χάρτες, παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των διαθέσιμων δεδομένων από:

  • το γεωτρητικό πρόγραμμα (αξιολόγηση των πυρήνων των γεωτρήσεων και των αποτελεσμάτων από τις επί τόπου δοκιμές),
  • τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών,
  • τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των μετρήσεων στον βροχομετρικό σταθμό του Χαλκείου, καθώς και η συσχέτιση αυτών με την πορεία εξέλιξης των κατολισθητικών φαινομένων.
  • τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα ρωγμόμετρα που εγκατέστησε η Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχν. Γεωλογίας – Υδρογεωλογία του ΕΜΠ, σε επιλεγμένες θέσεις εκδήλωσης των αστοχιών στην επιφάνεια.
  • τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις στα αποκλισιόμετρα και πιεζόμετρα.

Τέλος, προκειμένου να διερευνηθεί η ευστάθεια του πρανούς αλλά και να προταθούντα αναγκαία μέτρα για την ανάσχεση των μετακινήσεων πραγματοποιήθηκαν σχετικές αναλύσεις με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου LARIX 5. Με βάση τις ανωτέρων αξιολογήσεις, διατυπώνονται προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση των γεωλογικών αστοχιών που πλήττουν την περιοχή έρευνας.

 

Έρευνα

Σας αρέσει το site μας?
 

who's online

We have 25 guests online

Statistics

Content View Hits : 100842